Velkommen til Fotball i Brandval Idrettslag

Sportslig plan barne- og ungdomsfotball – Brandval IL

 Den sportslige planen skal være et verktøy for å:

 • Få oss til å tenke likt
 • Gi praktiske tips til trenere
 • Skape et strukturert tilbud
 • Gjøre tilbudet mer likt fra år til år uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte laget.
 • Gjøre klubben til sjef

Målsetting

Vår målsetting kan kort beskrives på følgende måte:

Fotball for alle!

Med denne målsettingen ønsker vi å kunne gi alle som vil spille fotball et aktivitetstilbud. Vi vil tilby trening og aktivitet til alle som ønsker det. Så vet vi at vi kanskje ikke klarer å gi alle et tilbud som de selv er fornøyde med. Da vil vi hjelpe spillere med å finne et slikt tilbud – selv om det skulle være et tilbud utenfor klubben. Vi vet også at vår lille fotballgruppe ikke vil klare å gi alle aldersgrupper et kamptilbud i seriespill.

Fotball i Brandval IL skal alltid være lek og moro – ikke alvor!

Dette gjelder for alle aldre og nivåer! Lek og moro avler kreativitet og er utviklende, mens alvor er tyngende og begrensende. Vi vil unngå at spillere hos oss får prestasjonsangst som oppstår fordi resultatet blir viktigere enn opplevelsen. Vi vil at ønsket om å mestre overgår frykten for å mislykkes. Ingen kan gjøre mer enn sitt beste – ditt beste er alltid godt nok!

Treningsmiljø

Som trener for en gruppe utøvere bidrar du til å bygge opp et motivasjonelt miljø i gruppa. Vi snakker i hovedsak om to typer miljø:

Prestasjonsorientert miljø:

 • Søkelyset rettes mot resultater
 • Utøverne blir vurdert opp mot hverandre
 • De beste på laget får mest oppmerksomhet
 • Dette klimaet er ugunstig for de med svakere ferdigheter. Mange av disse vil mistrives og etter hvert slutte

Mestringsorientert miljø:

 • Søkelyset rettes mot utvikling og forbedring
 • Resultater blir mindre vektlagt
 • Fordelaktig for utvikling av indre motivasjon
 • Opptatt av egenutvikling og framgang
 • Hva kan jeg lære av det dårlige resultatet

I Brandval IL ønsker vi å skape et mestringsorientert miljø.

Hvordan skape idrettsglede for alle

Retningslinjer for å få barn og ungdom til å fortsette med idrett

 • Inspirerende innhold i treninga
 • Trening tilpasset ulike nivåer
 • Et inkluderende treningsmiljø
 • Skape gode holdninger

Inspirerende innhold i treninga

 • Gi positive opplevelser
 • Trygt miljø, ikke angst for å gjøre feil
 • Variert og allsidig opplegg – ingen voksenkopi

Trening tilpasset ulike nivåer

 • Alle skal føle seg verdsatt
 • Plass til alle. Enten man trener 1 eller 5 økter, vil konkurrere eller ikke
 • Gi ekstra oppmerksomhet og hjelp til nykommere
 • Utvikling både for de beste og de nest beste. Hvordan?

Et inkluderende treningsmiljø

 • Alle må være verdsatt uansett nivå
 • Lite fokus på å sammenlikne hverandres prestasjoner – organisere for dette
 • Fellestiltak utenom trening – f.eks. mat og filmkveld, fjelltur etc.

Holdningsskapende arbeid

 • Det skal jobbes aktivt med holdninger på alle lag på alle nivåer. Vi ønsker utøvere som forstår fair play, har gode holdninger rundt trening, rusmidler og prioriteringer rundt egen idrett.

Ledelse av trening og kamper – MAKVISE

I Brandval IL har vi sju prinsipper som er utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av trening og kamper – MAKVISE (et «huskeord» som står for prinsippene Motivering, Aktivering, Konkretisering, Variasjon, Individualisering, Samarbeid, Evaluering)

Treneren har alltid planlagt økta før han/hun kommer på trening med utgangspunkt i disse prinsippene.

Motivering

 • Den mest sentrale enkeltfaktoren for læring og utvikling

Noen viktige prinsipper for å legge til rette for og motivere til et mestringsorientert treningsmiljø

 • Tålmodighet, innsats og anstrengelser nytter
 • Suksess er å oppleve idrettsglede, klare å gjøre sitt beste og beherske nye aktiviteter
 • Skape indre motivasjon – en indre kraft som driver oss framover, lyst til å holde på med aktiviteten. F.eks. gjennom godt samhold i gruppa
 • Unngå ytre motivasjon – belønninger er motivasjon for å holde på: premier, berømmelse etc.
 • Å mislykkes er en naturlig del av læringen
 • Innsats og fremgang er kriterier for evaluering
 • De voksne i miljøet er opptatt av utvikling og læring

Aktivering

Aktivitet i sentrum

 • NB! Organiser øvelsene slik at vi slipper lange køer. Bruk mange baller på trening. Mange øvelser en og en, to og to, tre og tre.
 • Ikke snakk og demonstrer ”i hjel” aktiviteten
 • ”learning by doing”
 • Lek og lystbetonte aktiviteter gir ofte mest aktivitet

Spørsmål å stille seg:

 • Hvilken metode gir mest aktivitet?
 • Hvor mange på hvert lag/stasjon?
 • Hvor stor bane/sal skal jeg bruke for å oppnå ønsket aktivitet?

Konkretisering

Jo mer konkret instruksjonen er, desto bedre er det

 • Bruk av bilder – øvingsbilder. Da kan det være lettere å forstå hva man skal konsentrere seg om
 • Vise og forklare

Variasjon

Variasjon gir motivasjon

 • Like aktiviteter over tid gir manglende utfordringer og kan føre til stagnasjon
 • Variere aktiviteter, øvelser, metoder, intensitet m.m.
 • Liten variasjon gir større mulighet for skader/belastningsskader
 • MEN, viktig å ikke variere så mye at vi ikke rekker å mestre oppgaven, for da virker variasjon mot sin hensikt
 • Tidlig spesialisering (som altså gir liten variasjon) øker sjansen for frafall
 • Stor og variert bevegelseserfaring vil danne et godt grunnlag for varig deltagelse i idretten.

Individualisering

Tilpasse slik at alle kan delta og få utfordringer

Individuelle forutsetninger

 • Gi utfordringer både til sterke og svake barn – motiverende for alle
 • Oppgaver som gir følelse av mestring. Eks. nivådeling på øvelser

Samarbeid

Å arbeide mot et felles mål sammen med andre

 • Å beherske lek og fysisk aktivitet gir god sosiale kompetanse – lærer regler og normer som gjelder i det sosiale miljøet
 • Lære å ta seier og tap med fatning
 • Ledere må ha et bevisst forhold til fair play – her er samarbeidsevne, toleranse og det å ta avstand fra mobbing viktige elementer
 • Konkurranser kan også bidra til samarbeid – dersom vi har rett fokus

Evaluering

Brukes for å se om målene er nådd, måle framgang eller for å fastsette nivå

Tips til treneren

 • Gi feedback/veiledning også under pauser – der det er nødvendig kan man fortsette å veilede enkeltutøvere i pauser
 • Samle gruppa for å vise øvingsbilder og forklare øvelser/teknikker. Hvis vi ser det er en øvelse som er vanskelig, viser og forklarer vi den på nytt
 • Gi tydelig beskjed om hvordan du vil ha det på treninga.
 • Ros er effektivt som motivasjon! Husk å «se» alle spillerne på trening og i kamp, ikke bare de beste. Alle gjør noe bra som fortjener positiv omtale i hver øktJ Det kan f.eks. være en god pasning, et fint skudd, en god redning, en riktig utført takling, god innsats, hjelpe lagkameraten.
 • Bruk f.eks. Youtube til å finne øvelser og teknikktips. Mange tips til økter og øvelser finnes på nettet – bare å «google»!
 • Alle trenere i Brandval IL skal ha tilgang til Treningsøkta.no – hvor bl.a. ferdig planlagte treningsøkter til forskjellige aldersgrupper ligger tilgjengelig for bruk i stort antallJ

 

Hospitering

·         Forskjell på permanent og rullerende hospitering:

  • Permanent: flytte yngre utøvere permanent i høyere aldersklasse.
  • Rullerende: tilby hospitering til alle
 • Brandval IL skal KUN bruke rullerende hospitering, Dette gjelder fram til spillerne kommer opp til G16
 • Hospitering skal alltid være et tilbud i tillegg til trening i egen gruppe, ikke istedenfor
 • Ved eventuell kollisjon av trening/kamper er det spillerens opprinnelige lag som skal prioriteres.
 • Trenerne er ansvarlig for at den enkelte utøvers treningsmengde tilpasses slik at det ikke oppstår belastningsskader.
 • Det er ikke nødvendigvis alle som skal hospitere, hospitering tilbys til alle – men det er opp til hver enkelt spiller om de føler seg modne nok.
 • Etter at hospitanten har fått prøvd seg (3-4 ganger), så er det opp til trenerne å vurdere om spilleren er moden nok til å fortsette med hospitering.

Topping av lag, laguttak

 • Brandval IL følger barneidrettsbestemmelsene til sesongen er ferdig det året man fyller 12 år.
 • Lagene skal ikke operere med førsteoppstillinger, dvs. at trenerne skal variere startoppstillingen i kamper.
 • Når man fyller 13 år kan noen spille mer enn andre, men alle skal som minimum spille en halv kamp. Det betyr at de ”beste” kan spille litt mer.
 • Hvis antall spillere tilsier 2 lag, skal Brandval IL ha homogene lag – det gir best spillerutvikling! Med homogene lag menes en oppdeling hvor det er ferdighetslikhet i begge lag.
 • Fra gutter 16 og jenter 16 er det tillatt med topping av lag i Brandval IL.

Spilletid

 • Brandval IL følger Norges fotballforbunds verdier og virkemidler for barnefotball.
 • Gjennom sesongen skal alle spillerne på laget ha tilnærmet lik spilletid – ingen fotballspillere liker å sitte på benken!
 • Lagsammensetningen skal som hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. Hvis klubben har flere lag pr. aldersklasse skal man forsøke å lage jevne lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagprestasjoner på banen
 • Er laget ditt langt bedre enn motstanderlaget, bruk spillere som ikke har kommet så langt i sin ferdighetsutvikling mer.
 • Er motstanderlaget langt bedre enn dere, bruk de som har kommet lengst hos deg noe mer.
 • (barneidrettsbestemmelsene til sesongen er ferdig det året man fyller 12 år, dvs. lik spilletid).

Konkretisering av oppstartalder

Oppstart med organisert fotball kan skje i løpet av våren/sommeren det året de starter i 1.klasse. Disse deltar på Brandval cup og begynner seriespill i høstsesongen. Tiden fram til deltagelse på Brandval cup og seriespill er å anse som læring og forberedelse frem mot kampsituasjon.

Trenerforum

Trenerne i Brandval IL skal møtes minst en gang pr. sesong, helst to (eller oftere ved behov). Her diskuterer man erfaringer, ulike problemstillinger rundt lagene, gir hverandre tips om øvelser etc.

Styret innkaller til dette møtet.

Dommere

Brandval IL ønsker å ha en god gruppe klubbdommere til enhver tid, samt klare å rekruttere ivrige og dyktige dommere videre i systemet.

Fotballgruppa starter med å tilby klubbdommerkurs for interesserte fra det året man fyller 13 år. Klubbdommerne dømmer deretter kamper her på idrettsplassen i trygge omgivelser. Dette har som formål å gi nye dommere en myk start som kampledere. Klubben har en egen dommerkontakt som rapporterer til styret. Dommerkontakten, evt. trenere/ rutinerte dommere eller andre egnede voksne, skal observere klubbdommerne i aksjon og ved behov veilede dem den første tiden. Vi skal gjennom dette sørge for trygge rammer og vi skal ta dommerne i forsvar dersom andre voksenpersoner viser åpenlys misnøye med dommerens avgjørelser, med tilrop eller andre tilnærmelser under eller etter kamper.

Rekruttdommerkurs kan man melde seg på det året man fyller 16 år. Bør være tidligere aktive spillere eller øvede klubbdommere. Som rekruttdommer får man dommeroppgaver utenfor egen klubb.

Foreldrevett

Foreldrevettregler skal leveres ut til alle foreldre på første foreldremøte hvert år.

Fotballforbundets foreldrevettregler:

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en fin opplevelse for barna.

Her er noen huskeregler:

1.     Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2.     Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3.     Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4.     Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5.     Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6.     Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

7.     Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Husk at vi alle representerer Brandval IL i trenings- og kampsituasjoner. Eventuell manglende folkeskikk og dårlig oppførsel fra enkeltindivider i slike situasjoner gir derfor oss alle et dårlig rykte. Dette gjelder også ufine og nedsettende uttalelser og kommentarer som angår Brandval IL på sosiale medier. Vi ønsker at alle viser varsomhet i slike situasjoner.

I Brandval IL er det godt å være fordi:

 • ·        Alle møter opp på trening med et smil om munnen
 • ·        Alle er positive mot hverandre
 • ·        Alle gir hverandre komplimenter/ sier fine ting til hverandre
 • ·        Alle unner hverandre framgang
 • ·        Vi motiverer hverandre

Seniorlagene:

Selv om planen i utgangspunktet gjelder for barne- og ungdomsfotballen i Brandval IL, så ønsker vi at prinsippene i sportsplanen også gjennomføres i seniorsammenheng! Vi tar litt lettere på topping av lag osv., men er klare på at aktivitet, positivitet, motivasjon, spilletid, fellesskap, oppførsel m.m. er sentrale punkter å støtte seg til også for de aktive voksneJ Seniorfotballen i Brandval IL skal være et positivt bidrag til fotballgruppa! Vi skal gi tilbud til alle som ønsker å trene fotball og være i aktivitet, uansett kjønn, fysisk form og alderJ